Work Ability Index / Arbeidsgeschiktheidsindex

WAI / AGI

De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die het werkvermogen van medewerkers meet zoals zij die zelf beleven. Het werkvermogen is de mate waarin een werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren, nu en in de nabije toekomst. De individuele werknemer maakt door middel van de vragenlijst een inschatting van de mate waarin hij/zij zichzelf, zowel fysiek als psychisch, in staat acht zijn/haar huidige werk uit te voeren. Ook normen en waarden, competenties en gezondheid komen terug in de vragenlijst. De WAI geeft een voorspelling van de inzetbaarheid van de medewerker op dit ogenblik en in de toekomst; de WAI heeft een grote voorspellende waarde als het gaat om verzuim en uitval.

Auteur(s) Tuomi K, et al. (1991); Nederlandse versie: Stichting Arbozorg Oudere Werknemers (SAOW) (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen