Diataal: Diatekst en Diawoord

Diataal is een digitaal taaltoetspakket. Met Diataal kunnen scholen via het internet een algemeen diagnostisch taalvaardigheidsonderzoek bij hun leerlingen uitvoeren. Het is een leerlingvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen gevolgd kan worden. Op basis van de verkregen informatie kan men het taalbeleid vorm geven, maar ook gerichte zorg bieden aan individuele leerlingen. Diataal bestaat uit: Diatekst - de toets voor begrijpend lezen, Diawoord - de woordenschattoets, Diafoon - de luistervaardigheidstoets en Diaplus met materialen en suggesties voor taalondersteuning aan zwakke lezers. Diaplus is ontwikkeld als extra ondersteuning bij Diataal. Het bevat een uitgebreide tekstenbank met een variatie in authentieke teksten geordend op moeilijkheidsgraad; oefenvormen voor verschillende tekstbegripvaardigheden en het omgaan met moeilijke woorden die aansluiten bij de lezerstypen van Diatekst; kant-en-klare lesreeksen die aansluiten op de toetsresultaten; een kennisbank met achtergrondinformatie over taaltoetsing en taalondersteuning.

Auteur(s) Expertisecentrum Taal Onderwijs en Communicatie & Rijksuniversiteit Groningen (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie
Functies Communicatie, Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen