Drempelonderzoek

Het Drempelonderzoek is een didactisch onderzoek dat een koppeling maakt tussen leerstof van de basisschool en prestaties van leerlingen uit de eerste klas binnen het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. De behaalde scores worden uitgedrukt in Didactisch Quotiënten (DQ) waarmee een vergelijking met leerlingen die in dezelfde periode de toets maakten mogelijk wordt en in Didactische Leeftijdsequivalenten (dle) die worden vergeleken met scores van basisschoolleerlingen in groep vijf tot en met acht. Op basis van het DQ wordt een eenduidig advies geformuleerd voor een van zes leerwegen in het voortgezet onderwijs (Praktijkonderwijs, basis met leerwegondersteuning in kleine groepen, basis-kader in reguliere groep, theoretische leerweg, havo en VWO). Naast het DQ wordt ook een score in DLE vermeld zodat er een percentage leerachterstand berekend kan worden. De test is tevens bruikbaar binnen het basisonderwijs naast of in plaats van de Eindtoets Basisonderwijs van Cito Arnhem.

Auteur(s) Kapinga TJ ( 1985)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen