Zorg in dialoog Competentie Schaal

De ‘Zorg in dialoog Competentie Schaal’ is een zelfbeoordelingsschaal voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuiszorg bij chronisch zieken. De schaal is bedoeld om inzicht te krijgen in de eigen competenties met betrekking tot vraaggerichte zorg. De schaal bestaat uit drie delen. Ieder deel betreft een operationalisatie van de drie vastgestelde competenties met betrekking tot vraaggerichte zorg volgens het hierboven beschreven proces. Competentie 1 betreft het zorgproces in dialoog , competentie 2 betreft ondersteuning van cliëntparticipatie, en competentie 3 betreft het hanteren van spanningsvelden. Competentie 1 bestaat uit 14 gedragsitems, competentie 2 uit 7 gedragsitems, en competentie 3 uit 8 gedragsitems. Gebruikers van de schaal wordt gevraagd om voor ieder van de gedragsitems aan te geven in hoeverre het op henzelf van toepassing is tijdens de zorgverlening aan cliënten. De antwoordmogelijkheden zijn aangegeven op een vierpunts Likert Schaal: 1=eigenlijk niet; 2=in beperkte mate; 3=regelmatig; 4=heel vaak.

Auteur(s) Schoot T, Proot I, de Witte L (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Externe factoren (incl. hulpmiddelen), Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen